Edit Content

Regulamin

Regulamin Zakupu pakietów diagnostycznych
Poniższe zasady dotyczą sprzedaży przez nas Pakietów diagnostycznych, które można nabyć za pośrednictwem naszego Sklepu. Jeśli jesteś zainteresowany indywidualnym doborem warunków nabycia Pakietów diagnostycznych lub naszymi innymi usługami, albo chciałbyś dowiedzieć się o nich więcej możesz skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów. Chcemy, żebyś wiedział, że poniższe zasady są wyrazem naszej dbałości o najwyższy standard współpracy z Tobą.
Regulamin ma zastosowanie do zamówień Pakietów za pomocą Sklepu i do innych przypadków, jeśli się na to wyraźnie wcześniej powołamy.

Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki sprzedaży Pakietów przez INSPIRE SOURCING L. Poradzisz, J. Poradzisz sp.j z siedzibą w Krakowie, ul. Benedykta Cesarza 1, 30-427 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000591554 (zwaną dalej „INSPIRE SOURCING”) na rzecz Zamawiających za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://personality.com.pl (zwanego dalej „Sklepem”) oraz zasady postępowania reklamacyjnego i stanowi ogólny wzorzec umowy dla Zamawiających będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
INSPIRE SOURCING udostępnia Zamawiającemu niniejszy regulamin do zapoznania się, a Zamawiający akceptuje regulamin przed zawarciem Umowy.
Pakiety
Pakiety obejmują badanie osobowości narzędziem Bridge Personality wraz z sesją informacji zwrotnej oraz dodatkowymi usługami z zakresu doradztwa w takich dziedzinach jak: zarządzanie, HR, komunikacja, coaching, narzędzia dla trenerów.
Wykaz aktualnie oferowanych Pakietów wraz z ich szczegółową specyfikacją znajduje się w Serwisie, w zakładce ‚Pakiety’ pod adresem https://personality.com.pl/pakiety/. Przy każdym Pakiecie INSPIRE SOURCING podaje: zawartość, ramy czasowe, jego cenę od osoby.
Przed realizacją pakietu INSPIRE SOURCING kontaktuje się z Uczestnikami celem ustalenia szczegółowych oczekiwań wobec pakietu i efektów oraz przebiegu ich realizacji
INSPIRE SOURCING w ramach pakietu zapewnia:
obsługę admnistracyjno-techniczną Pakietu.
Realizację usług zawartych w Pakiecie
Wszelkie materiały wykorzystane podczas realizacji Pakietu stanowią własność INSPIRE SOURCING lub osoby realizującej, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody INSPIRE SOURCING.
Sklep
Zamówienie w Sklepie może być wypełnione przez Zamawiającego na serwisie internetowym Personality.com.pl po wybraniu Pakietu i wysłaniu do systemu.
Wypełniając Formularz Zamawiający podaje:
dane osobowe Osoby Kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
dane Zamawiającego (firmę, NIP, adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego),
W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamówienie w Sklepie wypełnia osoba upoważniona przez Zamawiającego.
Chwilą zawarcia Umowy za pomocą Sklepu jest chwila przesłania Zamówienia do INSPIRE SOURCING zgodnie z ust. 1 po akceptacji niniejszego regulaminu.
Po otrzymaniu Zamówienia INSPIRE SOURCING niezwłocznie kontaktuje się z Osobą Kontaktową w celu potwierdzenia zawarcia Umowy i ustalenia szczegółów realizacji. INSPIRE SOURCING potwierdza zawarcie Umowy telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej Osobie Kontaktowej według jej danych podanych w Zamówieniu.
Zamawiający może upoważnić do realizacji pakietu w charakterze Uczestnika osobę inną niż wskazana w zamówieniu po wcześniejszym powiadomieniu INSPIRE SOURCING.
Płatność
Z tytułu realizacji Pakietu, Zamawiający płaci INSPIRE SOURCING wynagrodzenie w wysokości podanej po wypełnieniu Formularza zamówienia.
Po otrzymaniu zapłaty INSPIRE SOURCING przesyła Zamawiającemu fakturę VAT w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy Osoby Kontaktowej, na co Zamawiający wyraża zgodę.
W przypadku gdy adres e-mail na jaki ma zostać wysłana faktura VAT jest inny niż Osoby Kontaktowej ,Zamawiający informuje INSPIRE SOURCING poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu w polu ‚UWAGI DO ZAMÓWIENIA’.
Rezygnacja realizacji Pakietu, odstąpienie od Umowy
Zamawiający będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres bridge@inspire-szkolenia.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby INSPIRE SOURCING Szczegóły dotyczące odstąpienia są dostępne na stronie: https://personality.com.pl/odstapienie-od-umowy/.
W przypadku, w którym Pakiet obejmuje dostarczenie treści cyfrowych, warunkiem rozpoczęcia jego realizacji na rzecz Zamawiającego będącego Konsumentem przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy jest jego rezygnacja prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Reklamacje
Reklamacje mogą dotyczyć Pakietu lub korzystania z serwisu internetowego personality.com.pl.
Zamawiający może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail bridge@inspire-szkolenia.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby INSPIRE SOURCING. W przypadku przesłania reklamacji w formie pisemnej, za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się datę wynikającą z daty stempla pocztowego.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Zamawiającego oraz żądanie lub zwięzły opis problemu stanowiącego jej przedmiot.
INSPIRE SOURCING rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od ich doręczenia i informuje Zamawiającego o sposobie ich rozpatrzenia w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.
Postanowienia końcowe
Zamawiający może kontaktować się z INSPIRE SOURCING listownie, za pomocą adresu poczty elektronicznej bridge@inspire-szkolenia.pl lub pod numerem telefonu 515 055 599.
W przypadku istotnych zmian zakresu świadczonych usług INSPIRE SOURCING jest uprawniony do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują Zamawiających, którzy zawarli Umowę przed zmianą Regulaminu, o ile nie wyrazili odrębnej zgody na akceptację nowego Regulaminu. INSPIRE SOURCING informuje o zmianach Regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie, a w przypadku Zamawiających, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera – INSPIRE SOURCING przesyła na adres e-mail zmienioną treść Regulaminu.
Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania, jeśli sprzedaż Pakietu następuje z pominięciem Sklepu .